Taisyklės

bolf.lt internetinės parduotuvės Taisyklės, galioja iki 29.12.2022 čia.

bolf.lt internetinės parduotuvės Taisyklės, galioja iki 02.07.2023 čia.

bolf.lt internetinės parduotuvės Taisyklės, galioja iki 15.10.2023 čia.

bolf.lt internetinės parduotuvės Taisyklės, galioja iki 2024-03-29 čia.

bolf.lt internetinės parduotuvės nuostatai nuo 2024-03-30

I. Apibrėžimai

 • Taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:
 • 1.1 Klientas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinė įstaiga, kuri nėra juridinis asmuo, kurio konkrečios nuostatos suteikia teisinį veiksnumą, kuris pateikia Užsakymą Parduotuvėje;
 • 1.2 Civilinis kodeksas – 1964 m. balandžio 23 d. įstatymas (OL 2023, d.1610, 1285, 1615, 1890, 1933 su pakeitimais);
 • 1.3 Taisyklės – Bolf.lt internetinėje Parduotuvėje paslaugų elektroniniu būdu teikimo Taisyklės;
 • 1.4 Internetinė Parduotuvė (toliau - Parduotuvė) – internetinė svetainė, prieinama adresu www.bolf.lt, kurios pagalba Klientas gali pateikti užsakymus;
 • 1.5 Prekė – produktas pateikiamas internetinėje Parduotuvėje;
 • 1.6 Pardavimo sutartis – Prekių pardavimo sutartis pagal Civilinį kodeksą, sudaryta tarp IĮ Bolf ir Kliento, sudaroma naudojant internetinės Parduotuvės svetainę vykdant internetinius pardavimus ir šioje srityje reikalingas paslaugas teikti.
 • 1.7 Vartotojo teisių įstatymas – 2014 m. gegužės 30 d. Įstatymas (OL Nr. 2023, d. 2759, 1285);
 • 1.8 Įstatymas dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu – 2002 m. liepos 18 d. įstatymas dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu (OL Nr. 2020, d. 344 su pakeitimais);
 • 1.9 Užsakymas – Kliento valios išreiškimas, tiesiogiai siekiant sudaryti Pardavimo-pirkimo sutartį, konkrečiai apibrėžiantis prekės tipą ir skaičių;
 • 1.10 Vartotojas – tai fizinis asmuo, atliekantis teisinę veiklą, kuri nėra tiesiogiai susijusi su jo verslo ar profesine veikla,ir fizinis asmuo, atliekantis teisinį veiksmą, tiesiogiai susijusį su jo verslu ar profesine veikla, kai iš šio veiksmo turinio matyti, kad jis nėra to asmens profesinis pobūdis, visų pirma kylantis dėl jo verslo veiklos dalyko, prieinamas remiantis Centrinio registro ir informacijos apie ūkinę veiklą nuostatomis;
 • 1.11 Pardavėjas - Bolf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., kurios registruota buveinė yra Zielona Góra, ul. Kożuchowska g. 32.
 • 1.12 Neteisėtas turinys – bet kokia informacija, nepriklausomai nuo jos perdavimo formos, kuri atskirai arba nurodant veiksmą, įskaitant produktų pardavimą arba paslaugų teikimas, prieštarauja Sąjungos arba bet kurios šalies teisei valstybė narė, suderinama su Sąjungos teise;.
 • 1.13 Draudžiamas turinys – bet kokia informacija, kurią pardavėjas laiko nepageidaujama Internetinė parduotuvė.

II. Bendrosios nuostatos

 • 2.1 Šie nuostatai nustato naudojimosi internetine Parduotuve, kurią galima rasti tinklalapyje www.bolf.lt, ir naudojimosi paslaugomis, skirtomis Parduotuvės Klientams Taisykles;
 • 2.2 Šie nuostatai tai Taisyklės, kurios nurodytos Įstatyme dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu 8 str.;
 • 2.3 Bolf.lt internetinę Parduotuvę, kurią galima rasti tinklalapyje www.bolf.lt, valdo „BOLF RIBOTOS ATSAKOMYBĖS ĮMONĖ ". Ji įsikūrusi Zielona Gura, įregistruota verslininkų registre numeriu 0000518284 , kurį tvarko Zielonos Guros apygardos teismas. Nacionalinio teismo registro VIII prekybos skyrius, PVM mokėtojo kodas: 9291861064 , Įmonės kodas: 081225888 , adresas: Kožuchovskos g. 32, 65-364 Zielona Gura, toliau dar vadinama UAB Bolf arba Pardavėjas;
  Kontaktinė informacija:,
  IĮ Bolf Sp. z o.o.
  Kożuchowska 32 g.
  65-364 Zielona Góra
  PVM m.k. PL9291861064
  Į.K.: 081225888
  Klausimus apie užsakymus galite siųsti info@bolf.lt arba tel .: +370 61366888 (mokestis pagal atitinkamo operatoriaus kainoraštį). Klausimus apie mainus, grąžinimus ir skundus galite siųsti info@bolf.lt arba telefonu +370 61366888 (mokestis pagal atitinkamo operatoriaus kainoraštį).
 • 2.4 Šiose taisyklėse konkrečiai nurodoma
  • a. registracijos ir naudojimosi paskyra internetinėje Parduotuvėje Taisyklės;
  • b. elektroninio užsakymų pateikimo internetinėje Parduotuvėje sąlygos ir Taisyklės
  • c. procedūra, kurios reikia laikytis neteisėto ar draudžiamo turinio atveju.
 • 2.5 Naudotis internetine Parduotuve įmanoma, jei Kliento naudojama IRT(Informacijos ir ryšių technologijos) sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus:
  • a. galimos interneto naršyklės: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • b. mažiausia ekrano skiriamoji geba 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 Kad būtų galima naudotis internetine Parduotuve, Klientas savarankiškai turi turėti prieigą prie kompiuterio ar kito galutinio įrenginio su prieiga prie interneto;
 • 2.7 Pagal galiojančius teisės aktus, Parduotuvė Bolf.lt pasilieka teisę apriboti paslaugų teikimą internetinėje Parduotuvėje asmenims iki 18 metų. Tokių atveju galimi Klientai bus informuoti apie tai;
 • 2.8 Klientai gali bet kuriuo metu naudotis šiomis Taisyklėmis naudodamiesi nuoroda pagrindiniame tinklalapio www.bolf.lt puslapyje, jas atsisiųsti ir atsispausdinti;
 • 2.9 Parduotuvės tinklalapiuose pateikiama informacija apie Prekes, ypač jų aprašymai, techniniai ir funkciniai parametrai bei kainos sudaro kvietimą sudaryti sutartį pagal Civilinio Kodekso 71 str.;
 • 2.10 Internetinė parduotuvėje pateikiamos Prekės kaip vaikiška apranga yra skirtos vaikams nuo 3 metų ir turi būti naudojamos prižiūrint suaugusiems;

III. Naudojimosi internetine Parduotuve Taisyklės

 • 3.1 Klientas turi galimybę apsipirkti Parduotuvėje užregistruodamas savo Kliento paskyrą arba be registracijos;
 • 3.2 Registracija vyksta užpildžius ir priėmus registracijos formą, pateiktą viename iš Parduotuvės puslapių;
  • 3.2.1 Įregistruodamas sąskaitą, Klientas įgyja prieigą prie savo pirkimų istorijos ir nuolatinės prieigos prie savo asmeninių duomenų bei galimybę juos savarankiškai modifikuoti tuo laikotarpiu, kuriuo administratorius turi teisę juos tvarkyti įgyvendindamas įstatymų numatytus įpareigojimus pardavimo dokumentų srityje. Be to, Kliento sąskaita leidžia lengvai grąžinti ar nusiųsti nusipirktus produktus.
  • 3.2.2 Registruota Kliento sąskaita ištrinama praėjus 5 metams nuo paskutinio pirkinio.
  • 3.2.3 Klientas bet kuriuo metu gali parašyti administratoriui el.paštu admin@bolf.com, kad ištrinti savo Kliento paskyrą
 • 3.3 Pirkimų be registracijos atveju Klientas gaus prisijungimo vardą ir slaptažodį su patvirtinimo pranešimu apie užsakymo pateikimą, kuris leis jam susikurti Kliento paskyrą ir užsakymo užbaigimo etape, pvz., Sekti užsakymo įvykdymo, pristatymo adreso pakeitimo ar įsigytų Prekių grąžinimo ir skundų etapą..
 • 3.4 Parduotuvės Klientų duomenų bazės administratorius yra IĮ Bolf, kurios buveinė yra Zielionoj Guroj, Kožuchovskos g. 32;
  Klientų asmeniniai duomenys yra tvarkomi remiantis straipsniu 6 p.1 raidė b) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmeninius duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo taip pat panaikinimo Direktyvą 95/46 / EB,t.y., įgyvendinti Pirkimo-pardavimo sutartį šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir atlikti veiksmus duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį laikotarpiui, kuris yra būtinas jos įgyvendinimui pagal Taisykles, ir vėliasniam laikotarpiui, kuris būtinas, kad būtų pasiekti visuotinai taikytini teisės nuostatų tikslai. Klientų asmeniniai duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek reikia Užsakymui įvykdyti vadovaujantis Taisyklėse nustatytais principais, atsižvelgiant į terminus, kuriuos administratorius įgyvendina teisinių įsipareigojimų pardavimo internetu srityje. Asmeninių duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas Pardavimo-pirkimo sutarčiai vykdyti. Nepateikus duomenų Užsakymas nebus apdorotas. Asmeniniai duomenys tiek, kiek reikia paslaugų teikimui, gali būti prieinami subjektams, teikiantiems paramą administratoriui remiantis užsakytosiomis paslaugomis pagal sudarytas pavedimo sutartis, taip pat subjektams ir įstaigoms, įgaliotoms pagal taikomus įstatymus.
 • Administratorius paskyrė su Internetine parduotuve susijusį elektroninį kontaktinį tašką, skirtą tiesioginiam ryšiui su valstybių narių institucijomis, Komisija, Skaitmeninių paslaugų taryba: admin@denley.pl Tą patį kontaktinį tašką vartotojas gali naudoti tiesioginiam ir greitam bendravimui su administratoriumi. Bendravimas gali vykti lenkų arba anglų kalbomis.
 • 3.5 Jei Pirkėjas atskirai išreiškia sutikimą, jo nurodyti duomenys gali būti naudojami kitiems tikslams, numatytiems sutikimo turinyje;
 • 3.6 Klientas, registracijos metu ar vėliau, pažymėdamas atitinkamą laukelį, gali išreikšti sutikimą gauti naujienlaiškį el. paštu ar/ir SMS žinute. Minėto sutikimo išreiškimas prilygsta sutikimui, kad įmonė Bolf tvarkytų asmeninius duomenis, tiesioginės savo Prekių rinkodaros vykdymo tikslais bei siekiant siųsti elektroniniu būdu ar/ir naudojant galinius telekomunikacinius įrenginius nurodytu el. pašto adresu ar/ir telefono numeriu komercines informacijas, apibrėžtas 2002 m. liepos 18 d. Įstatyme dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu, kurias teikia IĮ Bolf, kurios buveinė yra Zielionoj Guroj, Lenkijoje. Išreikštas sutikimas yra savanoriškas ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu el. pašto ir SMS naujienlaiškio atsisakymas;
 • 3.7 Klientai, užregistravę Kliento paskyrą, turi nuolatinę prieigą prie savo duomenų ir galimybę juos ištaisyti prisijungę prie savo paskyros per svetainę www.bolf.lt. Nepriklausomai nuo to, ar turi Kliento paskyrą, kiekvienas Klientas taip pat turi teisę prašyti prieigos prie jo pateiktos informacijos, kuri sudaro asmens duomenis, teisę ištaisyti (taisyti), ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad būtų tvarkoma, ir teisę duomenims perduoti. Pirkėjas taip pat turi teisę bet kada atšaukti sutikimą, nedarant įtakos sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo vykdyto tvarkymo teisėtumui ir teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Galimybė pasinaudoti savo teisėmis iš esmės priklauso nuo teisinio pagrindo, kuriuo grindžiamas konkretus tvarkymas. Norėdami pasinaudoti anksčiau nurodytomis teisėmis, susisiekite su administratoriumi: admin@bolf.com
 • 3.8 IĮ Bolf gali nedelsiant atimti iš Kliento teisę naudotis Internetine parduotuve, taip pat apriboti jo prieigą prie dalies ar visų Internetinės parduotuvės išteklių, Klientui pažeidus Taisykles ir ypač kai Klientas:
  • a. registracijos internetinėje parduotuvėje metu pateikė tikrovės neatitinkančius, netikslius ar pasenusius, klaidinančius ar pažeidžiančius trečiųjų asmenų teises duomenis;
  • b. per internetinę parduotuvę padarė trečiųjų asmenų asmeninių teisių, ypač kitų internetinės parduotuvės klientų, asmeninių teisių pažeidimą;
  • c. įvykdė kitokį elgesį, kuro nepripažįsta Bolf, neatitinkantį galiojančių įstatymų ar bendrųjų naudojimosi internetu principų arba kenkiančio Bolf vardui;
  • d. Internetinėje parduotuvėje paskelbtame 3.10 punkte nurodytą turinį;
 • 3.9 Asmuo, iš kurio atimta teisė naudotis internetine parduotuve, negali iš naujo registruotis be išankstinio Bolf sutikimo;
 • 3.10 Klientas visų pirma įsipareigoja:
  • a. neteisėto turinio pateikimas ir perdavimas draudžiamas įstatymų, pvz., turinys, reklamuojantis smurto turinį, šmeižikiško ar pažeidžiančio asmens teises ir kitas žmonių teises, trečiosios šalys, naudojamos bandant sukčiauti ir reikalauti lėšų, o ypač turinį, kuris:
   • - neatitinka Internetinės parduotuvės temos – teiginiai turėtų būti susiję su Internetinėje parduotuvėje rodomu turiniu,
   • - liečia techninius dalykus, susijusius su Parduotuvės internetiniu darbu
   • - apie techninius dalykus turėtų pranešti klientai elektroniniu būdu el. pašto adresu: admin@denley.pl,
   • - turėti nuorodas,
   • - naudojami internetinei parduotuvei konkuruojančiai veiklai vykdyti, pvz., reklamuoti konkurencingas internetines parduotuves,
   • - naudojami neteisėtai reklamai ir reklaminei veiklai vykdyti,rinkodarai, ypač per reklamą, pardavimą ir reklamuoti produktus, paslaugas, projektus, kolekcijas,
   • - kurstyti smurtą prieš bet kokias gyvas būtybes, įskaitant gyvūnus, arba pritaria tokiam smurtui,
   • - propaguoti bet kokią fašistinę ar kitą totalitarinę valstybės sistemą,
   • - kurstyti neapykantą dėl lyties ir seksualinių skirtumų,tautinis, etninis, rasinis, religinis arba pritaria tokiai neapykantai,
   • - dėl to įžeisti žmonių grupę ar atskirus asmenis lytis, seksualinė, tautinė, etninė, rasinė ir religinė priklausomybė arba dėl jos nepriklausomybės,
   • - taip pat turi šovinistinį ir misoginistinį turinį, turintys diskriminacijos dėl lyties požymių,
   • - yra nešvankybių ar kito įžeidžiančio turinio,
   • - skatinti pavojingą elgesį arba pritarti tokiam elgesiui,
   • - jie įžeidžia religinius jausmus,
   • - gali sukelti diskomfortą kitiems Vartotojams ir Klientams, ypač dėl empatijos ar pagarbos stokos;
  • b. naudotis Internetine parduotuve taip, kad tai netrukdytų jos veiklai, ypač naudojant specialią programinę įrangą ar įrenginius;
  • c. nesiimti tokių veiksmų kaip: nepageidaujamos komercinės informacijos siuntimas ar talpinimas internetinėje parduotuvėje (spam);
  • d. naudotis Internetine parduotuve taip, kad tai nebūtų nepatogu kitiems klientams ir Bolf;
  • e. naudoti visą internetinėje parduotuvėje patalpintą turinį tik savo asmeniniam naudojimui;
  • f. naudotis internetine parduotuve taip, kad atitiktų Lenkijos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų nuostatas, Taisyklių nuostatas, taip pat bendruosius naudojimosi internetu principus;
 • 3.11 Pardavėjas turi teisę pašalinti komentaruose (prekių apžvalgose) įrašytą turinį, turintį punkte nurodytas savybes. 3.10 raidė a., o likusioje srityje pagal visuotinai taikomus įstatymus.
 • 3.12 Sutikimas su Taisyklėmis prilygsta sutikimui gauti sąskaitas faktūras elektroniniu būdu, kaip reikalaujama 2004 m. kovo 11 d. įstatyme dėl prekių ir paslaugų mokesčio.
 • 3.13 Skirtuke Kontaktas pateikiami duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys, kurie prižiūri IĮ Bolf tvarkomų asmeninių duomenų saugumą. Jei pastebėsite galimus Jūsų teisių pažeidimus, prašome susisiekti. Mums rūpi mūsų Klientų duomenų saugumas, todėl visos pastabos bus nedelsiant tikrinamos taip, kad būtų užtikrintas aukščiausias tvarkomų duomenų apsaugos lygis.
 • 3.14Informacija apie tai, kaip automatiškai tvarkomi duomenys www.bolf.lt svetainėje, pateikiama Privatumo politikoje.

IIIa. Pranešimo apie neteisėtą ir draudžiamą turinį tvarka

 • 3a.1 Bolf sp. z o. o. įdiegė technines ir organizacines priemones, leidžiančias bet kuriam asmeniui ar subjektui pranešti apie internetinėje parduotuvėje draudžiamą turinį, ypač nurodytą III skyriuje. tšk. 3.10 raidė a) kad asmuo arba subjektas mano, kad turinys yra draudžiamas, ir apdoroti tą pranešimą nediskriminuojant.
 • 3a.2 punkte nurodytas pranešimas 3a.1a galima atlikti elektroniniu būdu, užpildant paraiškos formą, kurią rasite aktyvioje nuorodoje https://www.bolf.lt/contact-lit.html. Prieš pateikdami formą, turite užpildyti visą formą.
 • 3a.3 Prašymo pateikimas yra nemokamas.
 • 3a.4 Bolf sp. z. o. o. be reikalo nedelsdamas išsiunčia pranešančiam asmeniui el. paštu patvirtinimą apie jos gavimą anketos turinyje nurodytu elektroninio pašto adresu.
 • 3a.5 Bolf sp. z o. o. pranešimą apsvarsto ir sprendimą dėl pranešimo turinio priima laiku (iki 14 dienų), nesavavališkai, objektyviai ir rūpestingai.
 • 3a.6 Priėmus sprendimą Bolf sp.z o.o. nedelsdamas praneša pareiškėjui apie sprendimo atsisakyti atsižvelgti į pranešimą arba apie jo priėmimą ir sprendimą byloje turinį, taip pat suteikia informaciją apie galimybę apskųsti sprendimą.
 • 3a.7 Atsižvelgus į pranešimą gali būti: pašalinamas turinys, apie kurį pranešta (nuomonė komentare), sustabdoma paskyra, per kurią buvo prieinamas draudžiamas turinys, arba ištrinama paskyra, kurioje buvo bendrinamas draudžiamas turinys.
 • 3a.8 Gavęs užsakymą dėl konkretaus neteisėto turinio, išduotą įgaliotos teismo ar administracinės institucijos, Pardavėjas informuos Klientą, kuris yra tam tikros paslaugos gavėjas, apie gautą užsakymą ir veiksmus, kurių buvo imtasi reaguojant į šį įsakymą, ne vėliau kaip tuo metu, kai imamasi veiksmų pagal įsakymą arba, jei reikia, įsakyme nurodytu laiku.

IIIb. Pardavėjo sprendimų, susijusių su klausimais, apskundimo tvarka pranešti apie neteisėtą ir draudžiamą turinį

 • 3b.1 Bolf sp. z o. o. įdiegė vidinę pranešimų ir skundų dėl sprendimų dėl draudžiamo turinio nagrinėjimo sistemą
 • 3b.2 Pranešanti šalis turi teisę pateikti skundą dėl pardavėjo sprendimo dėl pranešimo apie draudžiamą turinį.
 • 3b.3 Skundams tvarkyti Pardavėjas naudos automatizuotas priemones, tačiau šias priemones tikrins žmogus.
 • 3b.4 Skundas gali būti pateiktas elektroniniu būdu naudojant skundo formą, kurią rasite aktyvioje nuorodoje https://www.bolf.lt/contact-lit.html. Prieš pateikdami formą, turite užpildyti visą formą.
 • 3b.5 Skundo pateikimas yra nemokamas.
 • 3b.6 Bolf sp. z o. o. punkte nurodytos formos turinyje nurodytu elektroninii adresu nepagrįstai nedelsdamas skundą pateikusiam asmeniui išsiunčia patvirtinimą apie jo gavimą, kaip nurodyta punkte 3b.4.
 • 3b.7 Bolf sp. z o. o. skundą apsvarsto ir sprendimą priima laiku (iki 14 dienų), nesavavališkai, objektyviai ir rūpestingai.
 • 3b.8 Priėmusi sprendimą dėl skundo, Bolf sp.z o.o. išsiunčia sprendimo turinį pareiškėjui el.paštu.
 • 3b.9 Jei skunde yra pakankamai priežasčių, leidžiančių Pardavėjui manyti, kad jo sprendimas nesiimti veiksmų dėl skundo yra nepagrįstas arba informacija, su kuria susijęs skundas, nėra neteisėta ir neatitinka Taisyklių, arba joje yra informacijos, kad skundo pareiškėjo veiksmai nepateisina taikytos priemonės, Pardavėjas nepagrįstai nedelsdamas atšaukia savo sprendimą.
 • 3b.10 Klientas, nepatenkintas sprendimų turiniu, turi teisę pasirinkti bet kurią Skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus atestuotą neteisminę ginčų sprendimo instituciją ginčams dėl šių sprendimų spręsti, įskaitant ir dėl skundų, kurie nebuvo išspręsti pagal šias taisykles.
 • 3b.11 Pardavėjas, gavęs išankstinį įspėjimą el. paštu, tinkamam laikotarpiui sustabdo subjektų, pateikiančių dažnai akivaizdžiai nepagrįstas ataskaitas ar aiškiai nepagrįstus skundus, pranešimų ir skundų nagrinėjimą.

IIIc. Kliento naudotojo, atsakingo už neteisėto ir draudžiamo turinio dalijimąsi, informavimo tvarka

 • 3c.1 Jeigu pranešimas apie draudžiamą turinį laikomas pagrįstu ir imamasi konkrečių veiksmų, Pardavėjas informuoja Klientą, atsakingą už draudžiamo turinio pateikimą, nebent jo elektroniniai duomenys nėra žinomi.
 • 3c.2 Informacija siunčiama Kliento el. pašto adresu, susietu su paskyra, iš kurios Internetinėje parduotuvėje buvo patalpintas neteisėtas ar draudžiamas turinys.
 • 3c.3 Informacija turi apimti Pardavėjo sprendimo pagrindimą. Į pagrindimą įtraukta ši informacija:
  • a. nurodymas, ar sprendimas apima draudžiamo turinio pašalinimą, Kliento paskyros, iš kurios kilęs draudžiamas turinys, sustabdymą arba tokios paskyros ištrynimą;
  • b. faktus ir aplinkybes, kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas, įskaitant, kai taikoma, tai, ar sprendimas buvo priimtas remiantis kito asmens (kito subjekto) pranešimu, ar remiantis savanoriška patikrinimo veikla, atlikta Pardavėjo iniciatyva ir, kai būtina, pranešančio asmens tapatybė,
  • c. kai taikoma, informacija apie automatizuotų priemonių naudojimą priimant sprendimus, įskaitant tai, ar buvo priimtas sprendimas dėl turinio, aptikto arba identifikuoto naudojant automatines priemones,
  • d. jei sprendimas yra susijęs su galimai neteisėtu turiniu, nurodomas teisinis pagrindas, kuriuo grindžiamas sprendimas, ir paaiškinimas, kodėl informacija tuo pagrindu laikoma neteisėtu turiniu,
  • e. jeigu sprendimas grindžiamas tariamu turinio neatitikimu Taisyklėms, nurodymas, kuriuo pagrindu priimtas sprendimas, ir paaiškinimas, kodėl turinys laikomas neatitinkančiu pagal Nuostatas;
  • f. aiški ir patogi informacija Klientui apie sprendimo apskundimo galimybes, ypač pateikiant skundą, neteisminį ginčų sprendimą ir teismines priemones.
 • 3c.4 Pardavėjas, gavęs išankstinį įspėjimą elektroniniu paštu, tinkamam laikui sustabdys Kliento paskyrą, jei Parduotuvėje dažnai bus skelbiamas neteisėtas ar draudžiamas turinys.

IV. Pirkimo-Pardavimo sutarties sudarymo ir užsakymo vykdymo tvarka

 • 4.1 Norint sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį per Internetinę Parduotuvę www.bolf.lt, reikia pasirinkti Prekę, prekės ženklą, spalvą ir dydį, atlikti sekančius techninius veiksmus pagal Klientui rodomus pranešimus ir informacijas, prieinamas puslapyje;
 • 4.2 Pirkėjo užsakomos Prekės pasirenkamos įdedant jas į krepšelį;
 • 4.3 Užsakymo pateikimo metu – iki kol bus paspaustas mygtukas „Pateikti užsakymą“ – Klientas turi galimybę keisti nurodytus duomenis ir Prekių pasirinkimą. Norint tai padaryti, reikia vadovautis Klientui rodomais pranešimais ir informacija, pateikta puslapyje;
 • 4.4 Kai Klientas, kuris naudojasi internetine Parduotuve, nurodo visus pateiktus duomenis bus parodoma pateiktų užsakymų suvestinė. Suvestinėje bus pateikta informacija apie:
  • a. užsakytą produktą,
  • b. bendrą užsakytų produktų kainą ir pristatymo išlaidas,
  • c. pasirinktą mokėjimo būdą,
  • d. pasirinktą pristatymo būdą
  • e. pristatymo laiką
 • 4.5 Kad Užsakymas būtų išsiųstas būtina sutikti su Taisyklių turiniu, pateikti asmeninius duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi ir spausti mygtuką „Užsisakau, apmokėti”;
 • 4.6 Klientas per 14 dienų nuo užsakymo pateikimo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu gaus informaciją, įskaitant prašymą patalpinti nuomonę apie įsigytą prekę ir/ar Bolf.lt parduotuvėje atliktą sandorį, kurį galima paskelbti Bolf.lt svetainėje;
 • 4.7 Jei Klientas išreiškė sutikimą, apie kurį kalbama 3.9 p. b) raidė, svetainės:
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kelnas, Vokietija, Komericnis registras (HRB) 32735, ES PVM m. k.: DE 812 947 877
  • IĮ Grupa Okazje, Tadeušo Koščiuško Al. 23/25, 90-418 Lodze, KRS numeris: 0000513788, PVM m. k.: 725 207 12 27, įm. k.: 101681944
  • IĮ Ringier Axel Springer Lenkija, Domanievskos g. 52, 02-672 Varšuva, 50-381 Vroclavas, KRS numeris: 0000420780, PVM m. k.: 5272677009, įm. k.: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA turės teisę kreiptis į Klientą Užsakyme nurodytu el. pašto adresu dėl atsiliepimo pateikimo apie įsigytą Prekę užpildant apklausos formą. Tokiu būdu gauti atsiliepimai dėl Prekių, paslaugų, pardavėjų ar subjektų, teikiančių paslaugas kitiems Pirkėjams suteikia vertingas informacijas dėl Prekių bei paslaugų kokybės internetinėse Parduotuvėse.
 • 4.8 Kliento Užsakymo siuntimas reiškia valios pareiškimą sudaryti su Bolf Pirkimo-pardavimo sutartį pagal Nuostatus;
 • 4.9 Pardavimo sutartis sudaryta lenkų kalba, jos turinys atitinka Nuostatus tuo metu, kai Bolf sp.z o.o patvirtina, kad priėmė užsakymą.
 • 4.10 Akcijos negali būti derinamos tarpusavyje. Viename užsakyme galima panaudoti vieną nuolaidos kodą.

V. Prekių įsigijimas pagal Prekių pristatymo sandorį Bendrijos Viduje ES teritorijoje PVM mokėtojams, nustatytiems sandorių Bendrijos Viduje poreikiams

 • 5.1 Kada veikla/sandoris laikomas prekių tiekimu Bendrijos viduje? Veikla laikoma prekių tiekimu Bendrijos viduje, kai tenkinamos visos šios sąlygos:
  • a. prekės yra išvežamos iš šalies teritorijos, suprantamos kaip Lenkijos Respublikos teritorija, ir atliekamos siekiant vykdyti veiklą, nurodytą 2010 m. PVM įstatymo 7 straipsnį valstybės narės, kuri nėra Lenkijos teritorijoje;
  • b. sandoris atliktas užsakovo, kuris yra PVM mokėtojas, identifikuotas sandorių Bendrijos Viduje ES teritorijoje poreikiams, naudai;
 • 5.2 Kas yra Bendrijos Vidaus sandorių užsakovas? Užsakovas yra PVM mokėtojas, identifikuotas sandorių Bendrijos Viduje ES teritorijoje poreikiams (t.y. turi galiojantį ES PMV numerį) ar yra juridinis arba fizinis asmuo nesantis PVM mokėtoju, kuris yra identifikuotas sandorių Bendrijos Viduje ES teritorijoje poreikiams (t.y. turi galiojantį ES PMV numerį);
 • 5.3 Jei norite, kad Prekė mūsų Parduotuvėje būtų pristatyta Bendrijos Viduje, užsakovo duomenyse prašome pažymėti „Įmonė“, pasirinkti pristatymo šalį ir pažymėti pasirinkimą „Esu ES PVM mokėtojas. Užsisakau be PVM ir įsipareigoju atsiskaityti su PVM mokesčiu savo šalyje“.
  Po teigiamo užsakovo su šiuo ES PVM numeriu duomenų patikrinimo išrašysime Jums faktūrą su 0 PVM tarifu pagal įstatymus;

VI. Pristatymas

 • 6.1 Prekių pristatymas vyksta į svetainėje nurodytas šalis, pateikdamas užsakymą spauskite kliento pateiktą adresą;
 • 6.2 užsakytas prekes pristato: DPD kurjeriai, galimas tasiėmimas iš paštomatų: omniva ir LPexpress; bei atsiėmimas stacionarioje Parduotuvėje adresu ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Lenkija. Pristatymo kainos išsamiai aprašytos puslapyje Spauskite.
 • 6.3 Pristatymo terminas nuo 2 iki 4 darbo dienų skaičiuojant nuo Kliento Užsakymo pateikimo dienos. Pristatymų į užsienį terminas nuo 7 iki 10 darbo dienų;
 • 6.4 Klientai bet kuriuo metu gali susipažinti su šiomis Taisyklėmis paspaudę nuorodą, esančią bolf.lt svetainės pagrindiniame puslapyje ir atsisiųsti jas bei atsispausdinti. Prekių Pardavimo-pirkimo sutarties esminių nuostatų įtvirtinimas, saugumas, pateikimas ir patvirtinimas Klientui atliekamas siunčiant Klientui nurodytu el. pašto adresu elektroninę faktūrą pagal PVM įstatymo 2 str. 32 punktą.

VII. Kainos ir mokėjimo būdai

 • 7.1 Prekių kainos nurodomos eurais ir apima visus mokesčius, įskaitant PVM (atskiriant tarifo dydį), muitinės mokestį ir visus kitus mokesčius;
 • 7.2 Klientas gali sumokėti:
  • a. banko pavedimu į banko sąskaitą: mBank: sąskaitos numeris: PL37 1140 1850 0000 2925 9200 1002 SWIFT : BREXPLPWXXX
  • b. mokėjimas, Paypal sistemoje
  • c. grynaisiais bei kortele atsiėmimo metu stacionarioje Parduotuvėje
  • d. mokėjimas mokėjimo kortele Visa arba Mastercard. Pinigai nuo kreditinės kortelės nurašomi kitą dieną po užsakymo pateikimo.
 • 7.3 Užsakymai su galimybe sumokėti pristatymo metu (mokėjimas atsiimant) galimi tik užsakymams iki 240 EUR. Užsakymai, kurių suma didesnė nei 240 EUR vykdomi tik su išankstiniu mokėjimu.

  VIII. Įstatymo numatyta sutarties atsisakymo teisė

 • 8.1. Vartotojas turi teisę atsisakyti sudarytos Pardavimo-pirkimo sutarties 14 darbo dienų nepateikdamas jokios priežasties ir nepatirdamas jokių išlaidų išskyrus nurodytas 8.6., 8.8 punktuose.
 • 8.2. Atsisakymo terminas: a) nuo Pardavimo-pirkimo sutarties pradžios, nuo tada kai Vartotojas ar jo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, gauna Prekę, o jei Pardavimo-pirkimo sutartis apima daug Prekių, kurios yra pristatomos atskirai, partijomis ar dalimis – nuo paskutinės Prekės, partijos ar dalies gavimo dienos, b) kitoms sutartims – nuo sutarties sudarymo datos.
 • 8.3. Vartotojas gali atsisakyti Sutarties pateikdamas pareiškimą pardavėjui dėl atšaukimo (m.in. pareiškimas laiško, išsiųsto paštu, faksu, el. paštu, forma naudojant Parduotuvės interneto svetainėje pateiktą formos modelį, darant pareiškimą Parduotuvės svetainėje). Adreso duomenys: IĮ Bolf ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Tel: +370 61366888, (pirmadienis-penktadienis, 8-16), info@bolf.lt. Jei norite išlaikyti galutinį terminą, tiesiog atsiųskite pareiškimą prieš pasibaigiant jo galiojimui.
 • 8.4. Sutarties atsisakymo atveju, Sutartis laikoma kaip nesudaryta.
 • 8.5. Pardavėjas nedelsdamas ne vėliau kaip 14 darbo dienų nuo vartotojo pareiškimo apie pasitraukimą iš Sutarties gavimo grąžina vartotojui visus jo atliktus mokėjimus, įskaitant Prekių tiekimo išlaidas pagal 8.7 paragrafą. Pardavėjas grąžina mokėjimą naudodamas tą patį vartotojo naudojamą mokėjimo metodą, išskyrus atvejus, jei vartotojas aiškiai sutiko su kitu kompensavimo būdu, dėl kurio jam nesuteikiamos jokios papildomos išlaidos. Pardavėjas gali susilaikyti nuo iš vartotojo gautų mokėjimų grąžinimo tol, kol vartotojas gaus grąžinimo įrodymą, kuris bus pateiktas anksčiau.
 • 8.6. Jei Vartotojas pasirinko kitą Prekės pristatymo būdą nei pigiausias paprastas Pardavėjo siūlomas pristatymas, Pardavėjas nėra įpareigotas grąžinti Vartotojui jo patirtas papildomas išlaidas.
 • 8.7. Vartotojas įpareigotas grąžinti Prekę Pardavėjui nedelsdamas, ne vėliau nei 14 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos. Norint išlaikyti terminą, pakanka išsiųsti Prekę iki jo pabaigos. Prekę prašome mums atsiųsti šiuo adresu: Bolf Sp. z o.o. ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Lenkija.
 • 8.8. Vartotojas privalo padengti tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas.
 • 8.9. Vartotojas gali pasinaudoti viena iš Pardavėjo siūlomų Prekių grąžinimo formų: grąžinimą išsiųsdamas per Lietuvos paštą. Naudojant vieną iš šių Prekių grąžinimo variantų, taikomas 4eur mokestis (siuntimo kaina + fiksuotas tvarkymo mokestis). Suma, kurią pervesime už grąžinamas Prekes, bus sumažinta šia verte. Išsamią informaciją ir pristatymo instrukcijas rasite adresu bolf.lt/grazinimas. Jeigu sutarties atsisakymas įvyksta išrašius elektroninę sąskaitą, pirkėjas gaus korekcinę elektroninę sąskaitą, su kuria jis sutinka.
 • 8.10. Vartotojas atsako už bet kokį Prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį jas naudojant tokiu būdu, kuris viršija tai, kas būtina Prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
 • 8.11. Teisė atsisakyti sutarties nepriklauso Vartotojui šių sutarčių atveju:
  • a. kurioje paslaugos objektas yra nesurenkamas daiktas, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba tarnaujantis jo individualiems poreikiams tenkinti;
  • b. kurioje paslaugos objektas yra prekė, pristatyta sandarioje pakuotėje, kurios negalima grąžinti atidarius pakuotę dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jeigu pakuotė buvo atidaryta po pristatymo.

IX. Savanoriška teisė atsisakyti Sutarties, t.y. Prekės grąžinimas.

 • 9.1. Nepriklausomai nuo Vartotojo teisėtos teisės atsisakyti Sutarties ir grąžinti Prekę Pardavėjui, kuri nustatyta šių Taisyklių VIII skyriuje, įvedama savanoriška teisė, apibrėžta šiame skyriuje, atsisakyti Sutarties ir grąžinti Prekę Pardavėjui.
 • 9.2 Vartotojas turi teisę savanoriškai atsisakyti Pardavimo-pirkimo sutarties per 30 dienų nepateikdamas priežasties ir nepatirdamas papildomų išlaidų, išskyrus 9.8., 9.10 punktus.
 • 9.3. Savanoriško atsisakymo termino eiga: a) nuo Pardavimo-pirkimo sutarties, nuo tada kai Vartotojas ar jo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, gauna Prekę, o jei Pardavimo-pirkimo sutartis apima daug Prekių, kurios yra pristatomos atskirai, partijomis ar dalimis – nuo paskutinės Prekės, partijos ar jo dalies gavimo dienos, b) kitoms Sutartims – nuo Sutarties sudarymo datos.
 • 9.4. Vartotojas gali savanoriškai atsisakyti Sutarties, pateikdamas Pardavėjui paraišką dėl Sutarties atsisakymo (be kita ko raštiška paraiška, siunčiama paštu, faksu, el. paštu, naudojantis formos pavyzdžiu, kuris pateiktas Parduotuvės puslapyje, pateikiant paraišką Parduotuvės puslapyje). Adreso duomenys : Bolf Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra,Lenkija, tel: +370 61366888, (p-pt, val. 8-16), info@bolf.lt. Norint išlaikyti terminą, pakanka išsiųsti paraišką iki termino pabaigos.
 • 9.5. Šių Taisyklių ir Parduotuvės veikimo tikslais „savanoriškas sutarties atsisakymas” taip pat bus vadinamas kaip „grąžinimas“.
 • 9.6. Atsisakant Pirkimo-pardavimo sutarties, Sutartis laikoma negaliojančia.
 • 9.7. Pardavėjas nedelsdamas ne vėliau kaip 14 darbo dienų nuo vartotojo pareiškimo dėl savanoriško pasitraukimo iš Sutarties gavimo grąžina vartotojui visus jo atliktus mokėjimus, įskaitant prekių tiekimo išlaidas pagal 9.8 paragrafą. Pardavėjas grąžina mokėjimą naudodamas tą patį vartotojo naudojamą mokėjimo metodą, išskyrus atvejus, jei vartotojas aiškiai sutiko su kitu kompensavimo būdu, dėl kurio jam nesuteikiamos jokios papildomos išlaidos. Pardavėjas gali susilaikyti nuo iš vartotojo gautų mokėjimų grąžinimo tol, kol vartotojas gaus grąžinimo įrodymą, kuris bus pateiktas anksčiau.
 • 9.8. Jei Vartotojas pasirinko kitą Prekės pristatymo būdą nei pigiausias paprastas Pardavėjo siūlomas pristatymas, Pardavėjas nėra įpareigotas grąžinti Vartotojui jo patirtas papildomas išlaidas.
 • 9.9. Vartotojas įpareigotas grąžinti Prekę Pardavėjui nedelsdamas, ne vėliau nei 30 dienų nuo savanoriško sutarties nutraukimo dienos. Norint išlaikyti terminą, pakanka išsiųsti Prekę iki jo pabaigos. Prekę prašome mums atsiųsti šiuo adresu: Paxy – BOLF,Pulko g. 96 (LP Express DEPO), 62133 Alytus.
 • 9.10. Vartotojas privalo padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.
 • 9.11. Vartotojas gali pasinaudoti viena iš Pardavėjo siūlomų Prekių grąžinimo formų: Lietuvos paštas. Naudojant vieną iš šių Prekių grąžinimo variantų, taikomas 4 eur mokestis (siuntimo kaina + fiksuotas tvarkymo mokestis). Suma, kurią pervesime už grąžinamas Prekes, bus sumažinta šia verte. Išsamią informaciją ir pristatymo instrukcijas rasite adresu bolf.lt/grazinimas. Jei išrašius elektroninę sąskaitą įvyksta savanoriškas sutarties atsisakymas, pirkėjas gaus korekcinę elektroninę sąskaitą, su kuria jis sutinka.
 • 9.12. Vartotojas yra atsakingas už Prekių vertės mažinimą dėl jos naudojimo tokiu būdu, kuris nėra būtinas siekiant nustatyti prekių pobūdį, savybes ir veikimą.
 • 9.13. Įstatymo nustatyto termino pratęsimas, kai reikia paskelbti apie pasitraukimą iš Pardavimo-pirkimo sutarties ir Pardavėjo Prekių grąžinimą nuo 14 dienų iki 30 dienų, yra teisė, kuri nėra sąlyga, kad būtų galima naudotis vartotojo įstatymų numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinant Pardavėjo Prekes, nurodytas šių Taisyklių VIII skyriuje, arba kokiu nors būdu apriboja tą teisę.
 • 9.14. Pavyzdys, kaip Vartotojas gali pasinaudoti teise savanoriškai atsisakyti Sutarties, aprašytas parduotuvės "Keitimas ir grąžinimas" skyriuje, kuris skirtas tik grąžinimams, apie kuriuos kalbama šiame Taisyklių skyriuje.
 • 9.15. Vartotojas neturi teisės savo noru atsisakyti sutarties sutarčių atveju:
  • a. kurioje paslaugos objektas yra nesurenkamas daiktas, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba tarnaujantis jo individualiems poreikiams tenkinti;
  • b. kurioje paslaugos objektas yra prekė, pristatyta sandarioje pakuotėje, kurios negalima grąžinti atidarius pakuotę dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo

X. Skundai dėl Prekių ir garantija

 • 10.1 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes be defektų ir atsako Klientui, kuris yra Vartotojas, už Prekės neatitikimą sutarčiai (garantija) Vartotojų teisių įstatyme nustatytomis sąlygomis. Pardavėjo atsakomybė pagal garantiją netaikoma Klientams, kurie nėra Vartotojai, atžvilgiu.
 • 10.2 Įsigyto turto skundas gali būti pateiktas, pvz.: elektroniniu paštu adresu (info@bolf.lt) arba laišku: BOLF sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 10.3 Pateikiant skundą, Pardavėjas rekomenduoja nurodyti Kliento kontaktinę informaciją, tikslų skundo priežasties aprašymą ir ko tikisi iš Pardavėjo, o taip pat, jei įmanoma, pridėti dokumentą, patvirtinantį pirkimą ar jo kopiją.
 • 10.4 Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti kiekvieną skundą 14 darbo dienų nuo jo gavimo dienos. Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie atliktus veiksmus ir skundo rezultatą.
 • 10.5 Klientas, kuris naudojasi savo teisėmis pagal garantiją, privalo:
  a. Suteikti Pardavėjui galimybę pataisyti arba pakeisti Prekes, kad būtų galima ją atsiimti, arba
  b. sutarties atsisakymo atveju nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjo sąskaita šiuo adresu: BOLF Sp. z o. o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora.
 • 10.6 Tam, kad Pardavėjas galėtų priimti Prekes, Klientas gali pasinaudoti vienu iš dviejų Pardavėjo siūlomų, nemokamų Prekės grąžinimo pagal skundą būdu: išsiųsti siuntą bet kuriame DPD padalinyje, bei bet kuriame Lpexpress paštomate. Informacija dėl aukščiau minėtų Prekės grąžinimo būdų prieinama Parduotuvės puslapyje Skundai. Jei Klientas nori pasinaudoti kitais Prekės grąžinimo būdais pagal skundą, įskaitant siuntos išsiuntimą su apmokėjimu atsiėmimo metu, tai įmanoma tik tuo atveju, jei dėl to bus susitarta iš anksto su Pardavėjo atstovu telefonu +370 61366888. Tai, kas išdėstyta aukščiau, atitinkamai taikoma ir grąžinant Prekes tuo atveju, jei pagal garantijos nuostatas atsisakoma sutarties.
 • 10.7 Pagrįsto skundo atveju, keitimo ar remonto išlaidas, įskaitant siuntimo išlaidas pagal skundą dėl Prekės padengia Pardavėjas.
 • 10.8 Skundo procedūroje Pardavėjas nenumato galimybės spręsti ginčą neteisminiu būdu.
 • 10.9 IĮ Bolf nėra Prekių gamintojas. Už parduodamos Prekės garantiją atsakingas yra gamintojas pagal garantijos kortelėje nurodytas sąlygas ir laikotarpį. Jei garantijos dokumente numatoma tokia galimybė, tai Klientas savo pretenzijas pagal garantiją gali pateikti tiesiogiai įgaliotame servise, kurio adresas nurodytas garantijos kortelėje.
 • 10.10 Jei skundo pripažinimas įvyko po elektroninės faktūros išrašymo, pirkėjas gaus koreguojančią elektroninę faktūrą, dėl ko išreiškia sutikimą.

XI. Skundai dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu.

 • 11.1 IĮ Bolf imasi veiksmų, užtikrinančių visišką Parduotuvės funkcionavimą, tiek, kiek tai matyti iš dabartinių techninių žinių, ir įsipareigoja per priimtiną laiką pataisyti visus klientų praneštus pažeidimus;
 • 11.2 Klientas privalo nedelsdamas pranešti IĮ Bolf apie bet kokius internetinės Parduotuvės svetainės pažeidimus ar trikdžius;
 • 11.3 Klientas gali pranešti apie pažeidimus raštu šiuo adresu: Bolf Sp. z o.o., Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, el. Paštu šiuo adresu: info@bolf.lt arba naudodamiesi kontaktine forma;
 • 11.4 Skunde klientas turi nurodyti savo vardą ir pavardę, korespondencijos adresą, pažeidimų, susijusių su parduotuvės veikla, rūšį ir datą;
 • 11.5 IĮ Bolf įsipareigoja 14 darbo dienų apdoroti bet kokį skundą ir, jei tai neįmanoma, tuo laikotarpiu painformuoti Klientą, kada skundas bus įformintas;

XII. Baigiamosios nuostatos

 • 12.1 IĮ Bolf valdo visas gaminio nuotraukas, grafiką, logotipus ir visas autorių teises. IĮ Bolf taip pat turi reikiamas licencijas naudoti nuotraukas, naudojamas kurti reklamines juostas/banerius. Kopijavimas, apdorojimas, bendrinimas ir leidyba bei naudojimas pardavimo tikslais yra draudžiamas ir kelia grėsmę baudžiamosioms sankcijoms. IĮ Bolf neleidžia jų naudoti bei platinti be žinios ir rašytino sutikimo, kitu atveju bus pateiktas ieškinys dėl autorinių teisių pažeidimo ir intelektualinės nuosavybės vagystės;
 • 12.2 Bet kokie galimi ginčai, kylantys tarp IĮ Bolf ir Kliento, kuris Vartotojas, sprendžiami kompetentingame teisme pagal atitinkamas Civilinio proceso kodekso nuostatas
 • 12.3 Bet kokie galimi ginčai, kylantys tarp IĮ Bolf internetinės Parduotuvės administratoriaus ir Kliento, kuris yra Vartotojas, sprendžiami kompetentingame teisme pagal IĮ Bolf buveinės adresą;
 • 12.4 Pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr, 524/2013 dėl elektroninio Vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičia Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS) (OL ES L Nr. 165, p. 1), Klientai turi teisę spręsti ginčus su verslininkais, sudarančiais internetines Pardavimo-pirkimo sutartis ar Sutartis dėl paslaugų teikimo ne teismo keliu ES internetinės platformos pagalba. Skundą galima pateikti formos pagalba, kuri prieinama šiuo adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr IĮ Bolf el. pašto adresas šio proceso tikslais tai info@bolf.lt.
 • 12.5 Klientai, kurie yra vartotojais iš Lenkijos Respublikos, turi teisę nagrinėti skundus ir prašyti žalos atlyginimo: 1) komercinės inspekcijos vaivadijos inspektorių tarpininkavimo pagalba, 2) prieš nuolatinius vartotojų arbitražinius teismus prie komercinės inspekcijos vaivadijos inspektorių.
 • 12.6 Šiose Taisyklėse nenumatytiems klausimams taikomos Lenkijos teisės nuostatos, įskaitant Civilinį kodeksą, Vartotojo teisių įstatymai, įstatymai dėl elektroniniu būdu paslaugų teikimo, įstatymai dėl autorinių teisių ir gretutinių teisių bei kiti atitinkami Lenkijos teisės įstatymai.
 • 12.7 Šalys draudžia taikyti Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių.
 • 12.8 Pardavėjas pasilieka teisę keisti Taisykles dėl svarbių priežasčių, ypač dėl teisinių nuostatų ar technologinių pakeitimų. Sutartims, sudarytoms iki taisyklių pakeitimų, taikomos sutarties sudarymo metu galiojusios taisyklės.
 • 12.9 Likus 14 dienų iki planuojamo nuostatų pakeitimo įsigaliojimo, Klientui bus išsiųstas el. laiškas su pridedamu pareiškimu apie nuostatų pakeitimus.
pixel