Dovanų kortelė - Taisyklės

UŽSAKYMO TAISYKLĖS IR DOVANŲ
KORTELĖS NAUDOJIMAS Bolf.lt – INDIVIDUALIEMS KLIENTAMS

§ 1.

 • Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:
 • 1) asmuo išdavęs Kortelę (toliau – Išdavėjas) – BOLF RIBOTOS ATSAKOMYBĖS ĮMONĖ ", kuri įsikūrusi Zielona Gura, įregistruota verslininkų registre numeriu 0000518284 , kurį tvarko Zielonos Guros apygardos teismas. Nacionalinio teismo registro VIII prekybos skyrius, PVM mokėtojo kodas: 9291861064, adresas: Kožuchovskos g. 32, 65-364 Zielona Gura;
 • 2) Dovanų kortelė (toliau – Kortelė) – elektroniniu būdu sugeneruotas vertės kvitas, sudarytas iš skaitmeninio ar raidinio kodo arba tik skaitmeninio kodo ( įrašyta forma skaitmenine arba kortelės pavidalu), patvirtinantis Vartotojo surinktus taškus Kortelėje, kuriuos gali iškeisti į tam tikrus produktus su konkrečia galiojimo data, su elektronine informacija apie Kortelės vertę, kad Kortelė nėra mokėjimo kortelė ar elektroninių pinigų priemonė pagal galiojančius įstatymus, ypač, kad dovanų kortelei netaikomas Prekių ir paslaugų mokesčio įstatymas, taigi Klientui išduodamas tik Kortelės išdavimo dokumentas arba debeto raštelis; Kortelės negali būti naudojamos kitoje parduotuvėje, nei nurodyta kortelėje;
 • 3) Klientas – asmuo, gavęs kortelę;
 • 4) Vartotojas - pastovus Kortelės naudotojas;
 • 5) vertė išnaudojimui – perrašoma i Kortelę suma pagal Kliento pasirinkimą, iki tokios sumos, kurią Vartotojas gali papildyti, kad įsigyti produktų siūlomų tam tikroje Parduotuvėje; Kortelės vertės, kurias galima išnaudoti stacionarioje ar internetinėje Bolf.lt Parduotuvėjė : 100 zl, 200zl, 300zl;
 • 6) Internetinė parduotuvė Bolf.lt – internetinė parduotuvė, veikianti adresu https://www.bolf.lt/, leidžianti naudoti kortelę, skirtą internetinei parduotuvei;
 • 7) Bolf.lt stacionari parduotuvė - stacionari parduotuvė, esanti Kožuchovskos g. 32, 65-364 Zielona Gura;
 • 8) operacija – vykdoma naudojant Kortelę, keičiant Kortelės vertę į produktus. Kiekvienos rūšies Kortelė, jos galiojimo metu, gali būti naudojama Vartotojo kol pasibaigs Kortelės vertė; po įvykdytos operacijos pasibaigia Kortelės suteikiamos teisės ir jos Vartotojas neturi jokių priekaištų Išdavėjui už Kortelės gavimą, ypač dėl sumokėtos sumos už jos įsigijimą arba naudotiną vertę.

§ 2.

 • 1. Kortelės turi skaitmeninį ar raidinį kodą, kuris yra elektroninis vertės išnaudojimui skirtas nešiklis, įrašytas kortelės grafiniame vaizde.
 • 2. Kortelė naudojama tik sandoriui atlikti.
 • 3. Kortelė turi galiojimo laiką, t.y Kortelėje sukauptą vertę prekėmis galima iškeisti tik per Kortelėje nurodytą laikotarpį. Pasibaigus galiojimo laikui, kortelės galiojimas pasibaigia, o jos Vartotojas neturi jokių priekaištų Kortelės Išdavėjui už Kortelės įsigijimą, ypač dėl sumos, sumokėtos už jos įsigijimą, ar vertės, kuri bus naudojama.
 • 4. Kortelės Išdavėjas neatsako už Kliento klaidas kuriant / generuojant Kortelę, dėl kurios ji buvo pristatyta netinkamam asmeniui (pvz., Neteisingai nurodytas Vartotojo el. Pašto adresas). Klientas arba Vartotojas turi teisę pranešti apie prarastą ar sugadintą Kortelę, kad ją užblokuotų. Kortelė blokuojama nedelsiant, ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
 • 5. Vartotojas turi teisę atsisakyti Kortelės Pardavimo-pirkimo sutarties per 14 dienų nuo kortelės išsiuntimo dienos Kliento nurodytu adresu. Atšaukimas gali būti atsiųstas el. paštu Kortelės išdavėjui. Tokiu atveju Kortelė bus išjungiama nedelsiant, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai Kortelės Išdavėjas gavo pranešimą apie Kliento pasitraukimą iš Kortelės pirkimo sutarties.
 • 6. Atsisakydamas Kortelės pirkimo sutarties (t. Y. Išsiųsdamas elektroninį laišką apie atsisakymą įsigyti Kortelę), Klientas garantuoja, kad Vartotojas ja nesinaudos, kol kortelė nebus išjungta.
  Jei Vartotojas vis dėlto pasinaudoja Kortele laikotarpiu nuo išsiųsto el. Laiško apie sutarties atsisakymą iki Kortelės išjungimo, Kortelės Išdavėjas bus atleistas nuo įsipareigojimo grąžinti Klientui už kortelę sumokėtą kainą.

§ 3.

 • 1. Kortelės siuntimo vartotojui sąlyga yra tai, kad Klientas papildo ją reikama suma.
 • 2. Kortelės Išdavėjas neatsako už padarinius įdiegti/realizuoti Kortelę dėl aplinkybių, už kurias nėra atsakingas, ypač dėl Kortelės galiojimo pabaigos arba per mažos vertės, kurią galima naudoti parduotuvėje siūlomų prekių kainų atžvilgiu.
 • 3. Kortelės Išdavėjas nėra Vartotojo ir Kliento teisinių santykių šalis.

§ 4.

 • 1. Kortelę gali išpirkti tik Klientas, turintis paskyrą ir prisijungęs prie Parduotuvės.
 • 2. Kortelę Klientas gali nusipirkti naudodamasis Išdavėjo pateikta programa www.bolf.lt arba stacionarioje parduotuvėje, esančioje ul. Kożuchowska 32, Zielona Góra.
 • 3. Norėdamas nusipirkti Kortelę skaitmenine forma, Klientas privalo laikytis paraiškoje nurodytos tvarkos.
 • 4. Naudodamasis programa, Klientas turi teisę nustatyti šiuos skaitmeninės kortelės parametrus: kortelės nominaliąją vertę (vertė bus naudojama), Kortelės galiojimo laiką, Vartotojo duomenis (el. Pašto adresas), pristatymo datą, individualizuotą tekstinį pranešimą vartotojui.
 • 5. Ribotos nuolaidos yra priskaičiuojamos vykdant užsakymą.
 • 6. Akcijos internetu ir ribotos nuolaidos netaikomos perkant Kortelę stacionarioje Bolf.lt parduotuvėje.

§ 5.

 • 1. Vartotojas gali naudoti tik anksčiau Kliento suaktyvintas korteles, papildydamas jas naudojama suma
 • 2. Kortelės negali būti keičiamos į pinigus.
 • 3. Siekdamas apsaugoti kliento arba vartotojo interesus, Kortelės Išdavėjas pasilieka teisę laikinai užblokuoti galimybę naudotis kortele Kliento arba Vartotojo prašymu.
 • 4. Kortelės Vartotojas internetiniame puslapyje Bolf.lt aktyvina Kortelės naudojimą įvesdamas unikalų kortelės kodą aiškiai pažymėtoje vietoje: "Vieta įvesti kodą" ir unikalų kodą PIN. Krepšelio vertė bus sumažinta pagal vertę, kurią galima naudoti perkant kortelėje įrašytą pirkimo dieną. Sandoris yra lygiavertis pirkimui ir turi būti išnaudojamas.
 • 5. Jei tris kartus neteisingai įvesite PIN kodą, kortelė bus užblokuota. Kortelę galima atblokuoti paskambinus Bolf.lt klientų aptarnavimo numeriu: 68 888 03 33. Kortelė skaitoma tik elektroninėje aplinkoje, t.y., kiekviena operacija, kuri bus naudojama tik parduotuvėje, turi būti patikrinta dėl jos priimtinumo ir vertės.
 • 6. Jei Vartotojo įsigytų prekių vertė viršija naudotiną vertę, operacija gali būti vykdoma su sąlyga, kad Vartotojas moka kainos skirtumą pagal parduotuvės Taisykles.
 • 7. Jei Vartotojo įsigytų prekių kaina yra mažesnė už naudotiną vertės sumą, Kortelėje likusi suma gali būti naudojama Kortelės galiojimo laikotarpiu vėlesnėms operacijoms. Nepanaudotos Kortelės dalies grynaisiais pinigais atsiimti neįmanoma.
 • 8. Vienu užsakymu klientas gali naudoti tik vieną Kortelę. Kortelės negali būti naudojamos tuo pat metu.
 • 9.Naudojimasis kortele gali būti derinamas su Vartotojui priklausančiais nuolaidų kodais.

§ 6.

 • 1. Kliento ar Vartotojo prašymu kortelę galima naudoti kortelėje nurodytu galiojimo laikotarpiu, kol operacija bus baigta arba kol ji nebus užblokuota.
 • 2. Pametus Kortelę, Išdavėjas gali ją užblokuoti, remdamasis Vartotojo pranešimu per infoliniją arba el. Paštu šiuo adresu: www.bolf.lt. Išdavėjas neatsako už Kortelės Vartotojo atliekamas operacijas prieš pateikiant paraišką. Sąlyga, būtina norint užblokuoti kortelę, yra ta, kad Vartotojas įveda priskirtą nuolaidos kodo numerį.
 • 3. Išdavėjas turi teisę atsakyti Kortelės įdiegimą šiais atvejais:
  • a. jei pasibaigė Kortelės galiojimo laikas;
  • b. jei Kortelėje nėra sumos išnaudojimui, pagal Vartotojo užsakytų prekių vertę;
  • c. jei yra techninės problemos, neleidžiančios įdiegti Kortelės, kilusios dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Išdavėjo.
 • 4. Vartotojui kortelės įgyvendinimas yra svarbi operacija, net jei jis neteisėtai įgyja kortelę, išskyrus atvejus, kai Kortelė, nepaisant pranešimo apie blokavimą, Kortelės Išdavėjo nebuvo anksčiau užblokuota per šiose taisyklėse nurodytą laiką.
 • 5. Vartotojo Kortele įsigytas prekes galima grąžinti parduotuvėje galiojančiomis sąlygomis. Prekes grąžinęs Vartotojas gaus dovanų kortelę PDF formatu su grąžintos prekės verte.
 • 6. Atsižvelgiant į Kliento naudai pateiktą gaminio skundą, iškilus problemoms, susijusioms su operacija naudojant Kortelę, Vartotojas praneša apie tai Išdavėjui naudodamas infoliniją arba el. Pašto adresu: sklep@bolf.lt.
 • 7. Skundus, susijusius su Kortelėmis, Išdavėjas išnagrinės raštu per 14 dienų nuo Kliento ar Vartotojo rašytinio skundo pateikimo dienos.

§ 7.

 • 1. Klausimams, kuriems netaikomos šių nuostatų taisyklės, taikomos atitinkamos įstatymų nuostatos.
 • 2. Klientas, prieš atlikdamas mokėjimą Kortele, ir Vartotojas, prieš naudodamasis Kortele, privalo perskaityti šias taisykles ir laikytis jų nuostatų.
 • 3. Šių taisyklių turinį galima rasti tinklalapyje https://www.bolf.lt/ ir Išdavėjo būstinėje Zielona Góra, ul. Kożuchowska 32. Išdavėjas privalo pateikti Klientui / Naudotojui šias taisykles raštu kiekvienu rašytiniu prašymu.
 • 4. Išdavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šias taisykles arba atšaukti programą nenurodydamas priežasties. Apie pasikeitimus Išdavėjas informuos prieš 3 dienas internetinės Parduotuvės tinklalapyje https://www.bolf.lt/ bei stacionarios Parduotuvės ir Išdavėjo buveinėje Zielona Góra, ul. Kożuchowska 32.Taisyklių pakeitimai negali pažeisti Kliento teisių, įsigijusių Kortelę iki Taisyklių pakeitimo dienos.
pixel