AKCIJOS TAISYKLĖS - Pirkite už 70 EUR ir gaukite marškinėlius tank top už 1 EUR

AKCIJOS TAISYKLĖS
„Pirkite už 70 EUR ir gaukite marškinėlius tank top už 1 EUR”

§ 1.

Apibrėžimai

 • Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:
 • 1.1 Organizatorius– Bolf Sp. z o. o. sp.k. kurios registruota buveinė yra Zielona Góra, adresas: Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, įtrauktas į Nacionalinio teismo registro verslininkų registrą Zielona Góra apygardos teismo, Nacionalinio teismų registro 8-asis komercinis skyrius, KRS numeris: 0000529285, PVM mokėtojo kodas: 9291861928, el.pašto adresas: info@bolf.lt, telefono numeris: +37061366888
 • 1.2 Reklama reklaminė kampanija „Apsipirk už 70 EUR ir gauk marškinėlius už 1 EUR“, vykdoma Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
 • 1.3 Nuostatai – šie Akcijos nuostatai;
 • 1.4 Parduotuvė – interneto paslauga, pasiekiama adresu: www.bolf.lt, per kurią Klientas gali pateikti Užsakymus;
 • 1.5 Užsakymas – per Parduotuvę pateiktas Kliento ketinimų pareiškimas, skirtas tiesiogiai sudaryti Prekių pardavimo sutartį su Organizatoriumi, nurodant Prekių rūšį ir skaičių,
 • 1.6 Klientas – izinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kurio nuostatos konkrečiai suteikia veiksnumą, pateikiantis Užsakymą Parduotuvėje;
 • 1.7 Vartotojas – fizinis asmuo, kuris atlieka su jo verslu ar profesine veikla tiesiogiai nesusijusį teisės veiksmą;
 • 1.8 Prekės – Parduotuvėje parduodami gaminiai;
 • 1.9 Dalyvis – pilnametis fizinis asmuo, kuris yra Klientas ir Vartotojas ir atitinka Taisyklių sąlygas;
 • 1.10 Akcijos prekė – Organizatoriaus paskirtos komisijos atsitiktinai parinktas, kurio vertė 13.99 EUR bruto, pristatomas kaip Prekės Parduotuvėje, kurį Dalyvis turi teisę įsigyti už akcijinę 1 EUR bruto kainą, įvykdęs Akcijos sąlygas.

§ 2.

Bendrosios nuostatos

 • 2.1 Nuostatai apibrėžia Akcijos sąlygas, įskaitant Organizatoriaus ir Dalyvių teises ir pareigas.
 • 2.2 Akcija vykdoma Lenkijos Respublikos teritorijoje nuo 2023 m. kovo 31 d. 0.00 val. iki 2023 m. balandžio 2 d. 23.59 val.
 • 2.3 Sąlyga norint pasinaudoti Akcija – Dalyvis susipažintų su Taisyklėmis, kurias Dalyvis patvirtina pažymėdamas atitinkamą langelį pirkdamas Parduotuvėje.
 • 2.4 Akcijoje negali dalyvauti Organizatorius, Organizatoriaus darbuotojai, bendrininkai, taip pat šių asmenų artimiausių šeimų nariai (t.y. sutuoktiniai, vaikai, tėvai ir broliai ir seserys).
 • 2.5 Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas.

§ 3.

Akcijos sąlygos

 • 3.1 Akcija – tai teisės įsigyti Akcijos produktą už 1 EUR bruto (žodžiais: vienas euras 00/100) suteikimas kiekvienam Dalyviui, kuris Akcijos metu Parduotuvėje pateikia vienkartinį Pirkimo užsakymą už bendą kainą ne mažesnę kaip 70 EUR bruto.
 • 3.2 Pristatymo ir dovanų pakavimo išlaidos neįskaičiuotos į 1 aukščiau punkte nurodytą sumos limitą.
 • 3.3 Dalyvis, vykdydamas vieną Užsakymą, kurio bendra kaina yra ne mažesnė kaip 70 EUR bruto, turi teisę pirkti tik vieną Akcijos produktą, net jei Dalyvis perka Prekes pagal šį Užsakymą už bendrą kainą, kuri yra 70 eur bruto kartotinė.
 • 3.4 Dalyvis Akcijos prekę gaus kartu su Užsakymu per Parduotuvės Taisyklėse numatytą terminą.
 • 3.5 Dalyvis Akcijos metu gali pasinaudoti Akcija kelis kartus.
 • 3.6 Dalyvis, pirkęs Akcijos metu, turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties Parduotuvės nuostatuose ir įstatyme numatytomis sąlygomis.
 • 3.7 Esant situacijai, kai dėl sutarties atsisakymo bendra Dalyvio Užsakymo suma yra mažesnė nei 70 eur bruto, Dalyvis privalo atsisakyti sutarties taip pat ir įsigydamas Akcijos prekę bei ją grąžinti. nepakeistas kartu su kitomis prekėmis, kurioms taikomas sutarties atsisakymas.
 • 3.8 Jei grąžintoje Akcijos prekėje yra naudojimo žymių, Organizatorius apmokestins Dalyvį jos verte 13.99 EUR bruto. Šią sumą Organizatorius išskaičiuos iš Dalyvio sumokėtos grąžintinos pardavimo kainos už Prekes, grąžintas be išankstinio mokėjimo prašymo. Likusi pardavimo kainos dalis bus grąžinta Dalyviui.
 • 3.9 Dalyvis, pateikdamas Užsakymą pažymėdamas atitinkamą langelį, sutinka, kad Akcijos Prekės grąžinimo su naudojimo žymėmis atveju Organizatorius jam priskaičiuotų 13.99 EUR bruto sumą ir šią sumą Organizatorius išskaičiuotų iš anksto neprašant apmokėti iš grąžinamą prekę. Dalyvio sumokėta grąžinamų Prekių pardavimo kaina. Šiame punkte nurodytų sutikimų išreiškimas yra dalyvavimo Akcijoje sąlyga.
 • 3.10 Jei grąžinamoje Akcijos prekėje yra naudojimo žymių, o grąžinamos Prekės pardavimo kaina yra mažesnė nei 13.99 EUR bruto, Organizatorius šią sumą išskaitys iš Dalyvio reikalavimo grąžinti grąžinamos Prekės pardavimo kainą, o po to iškvies Dalyvį sumokėti likusią mokėtinos sumos dalį, kuri nebuvo išpirkta dėl atliktos išskaitos.
 • 3.11 3 dalies nuostatos. Nuostatų 7 - 11 p., neriboja Dalyvio teisių atsisakyti nuotolinės sutarties, vadovaujantis Vartotojų teisių įstatymu.
 • 3.12 Dalyvis negali reikalauti, kad Akcijos Prekė turėtų ypatingų savybių, tarp jų ir viršutinės dalies spalvos ar rašto pasirinkimą, nes jas atsitiktine tvarka parenka Organizatoriaus paskirta komisija.
 • 3.13 Akcija negali būti derinama su kitomis Organizatoriaus akcijomis ar rinkodaros veikla.
 • 3.14 Akcijos prekė negali būti keičiama, ypač į kitą prekę, paslaugą ar pinigų ekvivalentą, be to, juo negalima prekiauti kitaip, nei nurodyta Taisyklėse.
 • 3.15 Organizatorius pasilieka teisę pašalinti iš Akcijos Dalyvius, kurie pažeidžia Taisyklių nuostatas arba neatitinka Nuostatuose nustatytų reikalavimų.

§ 4.

Skundai

 • 4.1 Dalyvis turi teisę teikti skundus dėl Akcijos: el. paštu šiuo adresu: info@bolf.lt arba raštu rašant laišką šiuo adresu: BOLF Sp. z o. o. Sp. k., Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora.
 • 4.2 Skunde turi būti nurodytas Dalyvio vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ir išsamus skundo aprašymas bei pagrindimas.
 • 4.3 Skundai bus nagrinėjami per 14 dienų nuo jų gavimo Organizatoriui dienos.
 • 4.4 Apie pateikto skundo išsprendimą Dalyvis bus informuotas elektroniniu paštu skunde nurodytu elektroninio pašto adresu arba raštu Dalyvio nurodytu gyvenamosios vietos adresu, priklausomai nuo skundo pateikimo būdo.

§ 5.

Asmeniniai duomenys

 • 5.1 Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. , ir panaikinantis Direktyvą 95/46/EB bei kitas nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos.
 • 5.2 Dalyvių asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius.
 • 5.3 Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi tik su Akcijos vykdymu ir Akcijos produktų pardavimu susijusiais tikslais. Asmens duomenys tokia forma, kuri leistų nustatyti konkretaus asmens tapatybę, bus saugomi ne ilgiau, nei to reikia tvarkymo tikslui pasiekti. Asmens duomenys nebus perduodami trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai ir nebus naudojami automatizuotu duomenų tvarkymu pagrįstų sprendimų priėmimo tikslais.
 • 5.4 Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, todėl Dalyvis turi teisę prašyti susipažinti su jo pateikta informacija, kuri yra asmens duomenys, teisę ją ištaisyti, ištrinti arba apriboti tvarkymą, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi, taip pat teisę perkelti duomenis. Be to, Dalyvis turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, nepakenkiant duomenų tvarkymui, kuris buvo atliktas sutikimo pagrindu iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui ir teisei pateikti skundą priežiūros institucijai.
 • 5.5 Siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, Dalyvis gali kreiptis į administratorių el. paštu info@bolf.lt arba į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu iod@bolf.com.
 • 5.6 Sutikimas tvarkyti asmens duomenis yra savanoriškas, tačiau sutikimo tvarkyti asmens duomenis neturėjimas neleidžia dalyvauti Akcijoje.
 • 5.7 Dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Taisyklėse nustatytomis sąlygomis, pateikdamas Užsakymą pažymėdamas atitinkamą langelį.

§ 6.

Baigiamosios nuostatos

 • 6.1 Su šiais nuostatais galima susipažinti raštu Organizatoriaus buveinėje Zielona Góra adresu Kożuchowska 32 ir elektronine forma svetainėje adresu https://www.bolf.lt. Nuostatų elektroninė versija sudaroma taip, kad būtų galima įsigyti, atgaminti ir įrašyti Nuostatų turinį naudojant Dalyvio naudojamą IKT sistemą, t.y. html formatu.
 • 6.2 Akcija nėra reklaminė loterija, kaip apibrėžta str. 2 sek. 2009 m. lapkričio 19 d. Azartinių lošimų įstatymo (2023 m. Įstatymų leidinio 227 punktas) 1 punkto 10 punktą ir jam netaikomos aukščiau pateiktos taisyklės. įstatymą ir šio įstatymo vykdomuosius reglamentus.
 • 6.3 Organizatorius laikosi elektroninių paslaugų teikimo nuostatų.
 • 6.4 Elektroninių paslaugų teikimo sąlygos, įskaitant techninius reikalavimus, būtinus bendradarbiauti su Parduotuvės interneto svetainės, kurioje pasiekiama Akcija, IRT sistema, atitinka Parduotuvės nuostatuose nustatytas sąlygas, t.y.: naudojama IKT sistema. Dalyvis atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus: a) interneto naršyklės pasirinktinai: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, b) minimali ekrano skiriamoji geba 1024x768, c) Java Script; prieiga prie kompiuterio darbo vietos arba galutinio įrenginio su interneto prieiga.
 • 6.5 Organizatorius suteikia Dalyviui prieigą prie aktualios informacijos apie konkrečias rizikas, susijusias su naudojimusi elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis Parduotuvės svetainėje.
 • 6.6 Organizatorius pasilieka teisę nutraukti Akciją bet kuriuo metu, nenurodydamas jokios priežasties. Informaciją apie ankstyvą Akcijos pabaigą Organizatorius paskelbs Parduotuvės svetainėje likus 2 dienoms iki numatytos pabaigos datos.
 • 6.7 Organizatorius pasilieka teisę keisti Nuostatus, su sąlyga, kad šie pakeitimai negali pažeisti Dalyvio teisių, kurias jis įgijo remiantis šiais Nuostatais. Bet kokie pakeitimai bus daromi Taisyklių prieduose, pažymėtuose vėlesniu numeriu ir data. Nuostatų priedų paskelbimas vyks taip pat, kaip ir Nuostatų paskelbimas.
 • 6.8 Tuo atveju, jeigu kuri nors Nuostata pasirodytų negaliojanti, neveiksminga ar neįgyvendinama arba tokiomis pripažinta administracinės institucijos sprendimu ar teismo sprendimu, arba pasikeitus įstatymo teisiniam statusui yra užkertamas kelias. įgyvendinant kai kurias Nuostatas,tuomet likusios Nuostatos lieka galioti. O Organizatorius, vadovaudamasis sąžiningumu ir poreikiu ginti vartotojų teises, nustatys pakaitinę nuostatą, tinkamą vykdyti, kurios galiojimas bus kuo artimesnis pradinėms nuostatoms.
 • 6.9 Nuostatai yra vienintelis dokumentas, nurodantis Akcijos taisykles. Su Akcija susiję pranešimai, žinutės bei reklaminė medžiaga yra tik informacinio pobūdžio. Taisyklėse neapimamais klausimais atitinkamai taikomos Parduotuvės nuostatų ir Lenkijos teisės aktų nuostatos.
pixel